Czym jest formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)?

PPP to model realizacji inwestycji oparty o wieloletnią współpracę podmiotu publicznego (np. miasta, gminy) z partnerem prywatnym. Korzyści, ale i odpowiedzialność wynikająca z tej współpracy jest podzielona między obie strony zgodnie z zawartą umową, a jej celem jest poprawa jakości infrastruktury i usług oferowanych mieszkańcom. Dzięki temu modelowi zamawiający nie obciąża zdolności kredytowej rozkładając płatność na wieloletnią współpracę z partnerem prywatnym. Najczęściej przekazując teren pod inwestycję i czasowo rezygnując z zysków płynących z pojawienia się nowego obiektu (np. szpitala, drogi, linii tramwajowej), może liczyć na finansowanie jego projektowania, budowy i późniejszego utrzymania przez wybranego partnera prywatnego. Ten, po realizacji prac budowlanych może przez określony czas czerpać zyski z eksploatacji obiektu, w zamian za odpowiednie nim zarządzanie. Natomiast Krakowski model PPP przy KST IV zakłada płatność za dostępność infrastruktury. Oznacza to, że miasto będzie płaciło określoną kwotę sukcesywnie jeśli infrastruktura będzie utrzymana w odpowiednim standardzie i przejezdna dla ruchu tramwajowego. Minimalizuje to przerwy w funkcjonowaniu ruchu tramwajowego na tej linii.

Zastosowanie PPP maksymalizuje wykorzystanie doświadczenia strony prywatnej do budowy nowoczesnej infrastruktury oraz obniża koszty inwestycji w całym cyklu jej życia.

Tramwaj do Mistrzejowic w formule PPP

Zgodnie z podpisaną w grudniu 2021 roku umową między miastem Kraków (podmiot publiczny) a konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu (partner prywatny), druga ze stron ma zabezpieczyć finansowanie, zaprojektować, uzyskać niezbędne zgody na budowę i zrealizować linię tramwajową do Mistrzejowic, a potem przez 20 lat dbać o jej infrastrukturę. Po tym okresie w użytkowanie przejmie je miasto. To największy tego typu projekt PPP w Polsce, na bazie krakowskich doświadczeń powstaną wytyczne dla innych samorządów, chcących korzystać z tej formuły przy realizacji podobnych przedsięwzięć. Za projekt z ramienia miasta odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Finansowanie

Projekt jest zgodny z najwyższymi normami międzynarodowymi. Zgodę na współfinansowanie inwestycji wyrazili: Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Pekao SA i Polski Funduszu Rozwoju.