O projekcie

Linia łącząca skrzyżowanie ulic Meissnera i Lema z pętlą w Mistrzejowicach powstanie w ramach IV etapu rozbudowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Dzięki temu ok. 4,5-kilometrowemu połączeniu czas dojazdu do centrum miasta skróci się o ok. 12 minut. Tramwaje na tej trasie będą mogły kursować już w 2025 roku, z częstotliwością nawet 90 sekund.
Torowisko ma przebiegać od skrzyżowania al. Jana Pawła II z Lema i Meissnera, następnie w ciągu Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca, ks. Kazimierza Jancarza aż do istniejącej pętli Mistrzejowice. Na trasie przewidziano m.in. tunel wraz z wielopoziomowym węzłem przesiadkowym w okolicy ronda Polsadu. W ramach inwestycji powstaną elementy infrastruktury umożliwiające w przyszłości budowę linii tramwajowej wzdłuż ul. Lema. Wartość projektu to 1,92 mld zł (w tym ok. 616 mln zł netto stanowią nakłady inwestycyjne).
Budowa tramwaju do Mistrzejowic to pierwszy tego typu projekt transportowy w Polsce realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowa zawarta z partnerem prywatnym na okres 24 lat zakłada, że będzie on odpowiedzialny nie tylko za projekt i realizację inwestycji, ale także jej późniejsze utrzymanie. Zgodę na współfinansowanie inwestycji wyraził Europejski Bank Inwestycyjny.

Czym jest formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)?

PPP to model realizacji inwestycji oparty o wieloletnią współpracę podmiotu publicznego (np. miasta, gminy) z partnerem prywatnym. Korzyści, ale i odpowiedzialność wynikająca z tej współpracy jest podzielona między obie strony zgodnie z zawartą umową, a jej celem jest poprawa jakości infrastruktury i usług oferowanych mieszkańcom. Dzięki temu modelowi zamawiający nie obciąża zdolności kredytowej rozkładając płatność na wieloletnią współpracę z partnerem prywatnym. Najczęściej przekazując teren pod inwestycję i czasowo rezygnując z zysków płynących z pojawienia się nowego obiektu (np. szpitala, drogi, linii tramwajowej), może liczyć na finansowanie jego projektowania, budowy i późniejszego utrzymania przez wybranego partnera prywatnego. Ten, po realizacji prac budowlanych może przez określony czas czerpać zyski z eksploatacji obiektu, w zamian za odpowiednie nim zarządzanie. Natomiast Krakowski model PPP przy KST IV zakłada płatność za dostępność infrastruktury. Oznacza to, że miasto będzie płaciło określoną kwotę sukcesywnie jeśli infrastruktura będzie utrzymana w odpowiednim standardzie i przejezdna dla ruchu tramwajowego. Minimalizuje to przerwy w funkcjonowaniu ruchu tramwajowego na tej linii.

Zastosowanie PPP maksymalizuje wykorzystanie doświadczenia strony prywatnej do budowy nowoczesnej infrastruktury oraz obniża koszty inwestycji w całym cyklu jej życia.

Tramwaj do Mistrzejowic w formule PPP

Zgodnie z podpisaną w grudniu 2021 roku umową między miastem Kraków (podmiot publiczny) a konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu (partner prywatny), druga ze stron ma zabezpieczyć finansowanie, zaprojektować, uzyskać niezbędne zgody na budowę i zrealizować linię tramwajową do Mistrzejowic, a potem przez 20 lat dbać o jej infrastrukturę. Po tym okresie w użytkowanie przejmie je miasto. To największy tego typu projekt PPP w Polsce, na bazie krakowskich doświadczeń powstaną wytyczne dla innych samorządów, chcących korzystać z tej formuły przy realizacji podobnych przedsięwzięć. Za projekt z ramienia miasta odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Harmonogram inwestycji

Słownik pojęć

Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa to jedno z pierwszych stadiów sporządzania dokumentacji projektowej, którą można traktować jako bazę do ustalania dalszych jej szczegółów. Jest ona wykorzystywana w procesie analizy warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a także opracowania programu i koncepcji inwestycji. Jest przy tym podstawą do określenia orientacyjnych nakładów finansowych, wyboru standardu inwestycji czy materiałów potrzebnych na etapie realizacji. To swego rodzaju wstęp do prac projektowych poprzedzających tworzenie tzw. programów funkcjonalno-użytkowych. Koncepcja jest niezbędnym elementem wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji (decyzja ZRID).

Inżynier kontraktu

Podstawowym zadaniem inżyniera kontraktu jest kontrola rzetelności procesów przygotowania i realizacji inwestycji. Sprawuje on nadzór m.in. nad wykonaniem projektu zgodnie z dokumentacja przetargową, realizacją prac budowlanych i harmonogramem całego przedsięwzięcia.

Projekt budowlany

Projekt budowlany to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz jej późniejszej realizacji. Powinien zawierać m.in. projekt zagospodarowania terenu, określać granice inwestycji, jej usytuowanie, obrys oraz układy wszystkich istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci itp. Wszystkie projekty budowlane muszą być wykonane przez osoby mające odpowiednie uprawnienia.

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy to uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego, służące do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu budowy, przygotowania ofert przez wykonawcę i -wreszcie – samej realizacji robót. Umożliwia on doprecyzowanie prac związanych z inwestycją i lepszą kontrolę nad zakresem wykonywanych robót. Przedstawiona w nim dokumentacja techniczna zawiera rysunki w odpowiedniej skali oraz szczegółowy opis poszczególnych rozwiązań, detali architektonicznych, urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego. W projekcie wykonawczym znajdują się także informacje o przygotowaniu terenu pod budowę i planowanych robót.

ZRID

ZRID, czyli Decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, to finalny element procesu planowania przedsięwzięcia takiego, jak budowa linii tramwajowej. To swego rodzaju potwierdzenie, że skompletowano wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia prac. Jej wydanie oznacza zatwierdzenie projektu budowlanego i jest podstawą do przekazania terenu pod inwestycję wykonawcy. ZRID może mieć rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że ma on prawo od razu przystąpić do budowy, nie czekając aż decyzja stanie się ostateczna.