Nowoczesne połączenie z centrum miasta

Tramwaj do Mistrzejowic to projekt, który ma strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta.

Planowana trasa tramwajowa połączy dwie istniejące linie w północnej części Krakowa, w Dzielnicy III Prądnik Czerwony i Dzielnicy XV Mistrzejowice. Dzielnice te to strefa mieszkalna miasta z wieloma obiektami biurowymi, sklepami i dużym natężeniu ruchu.

Celem projektu jest zmniejszenie ruchu samochodowego oraz poprawa jakości powietrza w śródmieściu i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w mieście poprzez zapewnienie alternatywnych możliwości transportu.

Krakowski Szybki Tramwaj (etap IV)

Pierwszy etap konsultacji społecznych odbył się na wcześniejszym stadium planowania przedsięwzięcia – w 2015 roku. Wówczas zdecydowano się na wybór ok. 4,5-kilometrowej trasy, biegnącej niemal na całej długości wzdłuż istniejących ulic, przecinającej trzy istotne dla systemu komunikacyjnego Krakowa ronda i wpinającej się w istniejące torowisko do Nowej Huty na skrzyżowaniu ul. Meissnera i al. Jana Pawła II.

21 grudnia 2020 r. została podpisana umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy Miastem Kraków a Partnerem Prywatnym na zaprojektowanie i wybudowanie linii tramwajowej wraz z jej eksploatacją i utrzymaniem. Trasa linii została zweryfikowana i zmodyfikowana w związku z budową tunelu i optymalizacją jego długości. Zmiana ta pozwoliła na  zmniejszenie zajętości terenu i usprawnienie ruchu w okolicy ronda Polsad.

Drugi etap konsultacji społecznych odbył się w 2021 r. – zarówno w formie stacjonarnej (z zachowaniem obowiązującego wówczas reżimu sanitarnego), w formie on-line, jak i dyżurów telefonicznych projektanta. Ostatnim etapem były konsultacje społeczne w ramach wydawania decyzji środowiskowej.

Wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) został złożony do Gminy Miejskiej Kraków w marcu 2022 roku. 9 maja 2023 r. wydano decyzję ZRID, a od 3 lipca trwa budowa. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2025 roku.

Więcej niż linia tramwajowa

Oprócz projektu i budowy linii tramwajowej i jej eksploatacji przez okres 20 lat, przedsięwzięcie zakłada następujące zmiany w lokalnej infrastrukturze transportowej:

 • Przebudowa ulic Meissnera i Młyńskiej w celu umożliwienia poprowadzenia linii tramwajowej między jezdniami,
 • Przebudowa ronda Młyńskiego,
 • Przebudowa ronda Barei w celu utworzenia skrzyżowania z sygnalizacją świetlną,
 • Modyfikacja skrzyżowania ulic Dobrego Pasterza, Aliny i Krzesławickiej,
 • Przebudowa ul. Krzesławickiej,
 • Przebudowa skrzyżowania ulic Bohomolca, Kniaźnina i Krzesławickiej.

Ponadto zostaną zbudowane/rozbudowane następujące elementy:

 • chodniki,
 • drogi rowerowe,
 • oświetlenie ulic,
 • sygnalizacja świetlna,
 • sieć światłowodowa dla Sterowania Ruchem Lokalnym,
 • wideomonitoring,
 • tablice informacyjne,
 • znaki drogowe,
 • sterowanie i ogrzewanie zwrotnic,
 • sieć trakcyjna z dwiema podstacjami,
 • przebudowa infrastruktury miejskiej (sieć elektryczna, rury grzewcze, rury wodociągowe itd.),
 • przebudowa stacji transformatorowej,
 • odtworzenie zieleni, w tym elementów zielonych torowiska tramwajowego, lokalnych detali architektonicznych itp.

 

Zrównoważony transport

Kraków był pierwszym polskim miastem, które w 1993 roku wprowadziło politykę zrównoważonego transportu. Miasto zdecydowało się na rozwijanie komunikacji tramwajowej jako bardziej przyjaznego dla środowiska środka transportu, zwłaszcza dla połączeń z centrum miasta.

Inwestycja wpisuje się w ramy zaktualizowanej Polityki Transportowej Krakowa (2016-2025) i spełnia cztery z pięciu głównych celów polityki, a mianowicie:

 1. Zapewnienie możliwości dogodnego przemieszczania się użytkownikom systemu transportowego,
 2. Rozwój i promowanie zrównoważonych form podróżowania,
 3. Poprawa stanu środowiska naturalnego, zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa,
 4. Poprawa efektywności gospodarki przestrzennej i transportu.

Inwestycja jest zgodna ze strategią zrównoważonego transportu w Krakowie  oraz ze strategią rozwoju systemu transportu publicznego, której celem jest poprawa obsługi poszczególnych dzielnic miasta poprzez sieć szybkiego tramwaju.

Budowa linii tramwajowej to jedno z działań przedstawionych w Planie adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030.

Nasz projekt został oceniony jako zgodny z unijną taksonomią zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, co oznacza, że spełnia wymogi zielonego finansowania.

W projekcie zastosowano rozwiązania przystosowane do zmian klimatu oraz takie, które przyczynią się do ich łagodzenia. Na podstawie opracowanych prognoz szacuje się, że nowo projektowana linia tramwajowa przyczyni się do redukcji emisji CO2 o ok. 55 procent w porównaniu ze scenariuszem, w którym ta inwestycja nie zostałoby zbudowana.

Inwestycja zakłada również neutralny wpływ na emisję hałasu dzięki zastosowaniu ekranów akustycznych na wybranych odcinkach toru. W miejscach szczególnie narażonych na hałas projektanci przewidzieli zastosowanie nawierzchni o obniżonych parametrach akustycznych, czyli tzw. cichego asfaltu, wkładki okołoszynowe, maty wibroizolacyjne czy zielone torowisko, smarownice torowe. Rozwiązania te pozwolą ograniczyć hałas w przestrzeni miejskiej i tym samym negatywny wpływ na mieszkańców.