Miasto wraz z wybranym partnerem – konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak – buduje nowy ok. 4,5-kilometrowy odcinek linii tramwajowej – od skrzyżowania ul. Mogilska, J. Meissnera do Mistrzejowic. Będzie on przebiegał przez dzielnicę III – Prądnik Czerwony oraz dzielnicę XV – Mistrzejowice. Charakterystycznym punktem tej linii będzie wielopoziomowy węzeł przesiadkowy w okolicy ronda Polsadu. Projekt realizowany jest w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW

Oszczędność czasu

Dojazd do centrum z Mistrzejowic krótszy o ok. 12 minut, odjazdy tramwajów z częstotliwością co ok. 90 sekund

Dostosowana infrastruktura

Nowe torowisko, wygodne przystanki, chodniki, drogi dla rowerów, nowa nawierzchnia na jezdni

Nowoczesny tunel

Wielopoziomowy węzeł przesiadkowy dostosowany do potrzeb wszystkich mieszkańców

Ekologiczne rozwiązania

W miejscach, gdzie będzie taka możliwość, zastosowanie technologii zielonego torowiska

Wyższy standard utrzymania linii

Eksploatacja torowiska po stronie partnera prywatnego (obsługa awarii) przez okres 20 lat

TECHNOLOGIA PRAC

Partner prywatny wykorzystuje technologię BIM (ang. Building Information Modelling) w całym procesie inwestycyjnym, co umożliwia kontrolę nad projektem na każdym jego etapie. Przy realizacji korpusu podziemnej stacji tramwajowej posłuży się metodą podstropową, a także wykorzysta innowacyjne rozwiązania w zakresie instalacji wewnętrznych, np. zasilania.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Dlaczego powstaje linia tramwajowa do Mistrzejowic?

Aby dojechać z Mistrzejowic do pierwszej obwodnicy Krakowa tramwaj pokonuje dziś 11 km, jadąc przez Nową Hutę. Nowa trasa, biegnąca ulicami: Jancarza, Bohomolca, Dobrego Pasterza, Lublańską, Młyńską, Meissnera, pozwoli skrócić dystans między tą północną dzielnicą, a centrum miasta o ok. 12 min.

Nowa linia będzie także wygodniejszym środkiem transportu dla mieszkańców Mistrzejowic i Prądnika Czerwonego, którzy dziś korzystają z linii autobusowych. Standardowy autobus użytkowany przez MPK posiada 30 miejsc siedzących, a przegubowy 50, tymczasem tramwaj – nawet 93. Wykorzystanie pojemniejszych pojazdów pozwoli przewieźć większą liczbę pasażerów w bardziej komfortowych warunkach.

Co to znaczy, że inwestycja realizowana jest w formule PPP?

PPP, czyli partnerstwo publiczno-prywatne, to model realizacji inwestycji publicznych zakładający wieloletnią współpracę partnerów publicznego (np. gminy) i prywatnego (firmy lub konsorcjum). W tym ujęciu inwestycja nie generuje praktycznie żadnych kosztów w czasie projektowania i budowy dla pierwszego z nich. Zaangażowanie finansowe gminy rozpoczyna się dopiero wówczas, gdy z inwestycji mogą już korzystać mieszkańcy.

W projekcie PPP zakładającym budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic Partner prywatny – konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu – odpowiada za jej zaprojektowanie, finansowanie i realizację, a po jej oddaniu do użytkowania będzie o nią dbał przez 20 lat. Gmina Miejska Kraków, czyli partner publiczny, będzie płacił mu wynagrodzenie za eksploatację i utrzymanie linii dopiero od momentu jej uruchomienia, a po upływie 20 lat przejmie ją w zarząd. Taki układ pozwala nie tylko rozłożyć finansowanie inwestycji, ale także skorzystać z doświadczenia partnera prywatnego. Zaproponuje on innowacyjne rozwiązania, pozwalające zagwarantować najwyższą jakość w okresie użytkowania infrastruktury, tak by uniknąć zbędnych kosztów związanych z jej utrzymaniem przez dłuższy okres.

Co zakłada projekt poza budową linii tramwajowej?

Oprócz ok. 4,5-kilometrowego odcinka linii tramwajowej łączącego istniejącą pętlę w Mistrzejowicach ze skrzyżowaniem ulic Meissnera i Lema, powstanie zupełnie nowa przestrzeń miejska wzdłuż niej. Na całej długości torowiska powstaną wydzielone ścieżki rowerowe i chodniki. Przebudowany zostanie również istniejący układ drogowy, co zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. Zagospodarowanie zieleni, zakładające m.in. ochronę jak największej liczby istniejących drzew, nasadzenia kompensacyjne i ozdobne oraz technologię zielonego torowiska, pomoże stworzyć wokół linii nowoczesną, przyjazną mieszkańcom przestrzeń.

Czy planowana jest wycinka drzew?

Celem partnera prywatnego jest ograniczenie ingerencji w zieleń miejską, dlatego zamierza on zabezpieczyć jak najwięcej drzew już na etapie projektowania. W tym celu zlecił przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji zieleni w terenie, a zebrane dane są obecnie porównywane z posiadanymi mapami i informacjami z decyzji środowiskowej. Na podstawie tego porównania powstaną szczegółowe projekty zamian i zagospodarowania terenów zielenią.

Analizowana jest lokalizacja i stan każdego drzewa z osobna. Te które kolidują z planowaną infrastrukturą, a ich stan na to pozwoli – będą przesadzone. W planach są dodatkowe nasadzenia, także ozdobne oraz wykorzystanie technologii zielonego torowiska w jak największym możliwym zakresie.

Gdzie będą zlokalizowane przystanki?

Projekt zakłada budowę nowych i przebudowę istniejących przystanków, które umiejscowiono:

– na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Meissnera,

– w rejonie ul. Ugorek,

– w rejonie skrzyżowań z ulicami Mieczysława Pszona i Kazimierza Chałupnika,

– w rejonie ronda Młyńskiego (przystanek podziemny),

– w rejonie ronda Polsadu (przystanek podziemny),

– w rejonie ronda Barei, przy ul. Dobrego Pasterza,

– przy ul. Dobrego Pasterza w rejonie ul. Krzesławickiej,

– przy ul. Bohomolca w rejonie ul. Kniaźnina,

– przy ul. Jancarza w rejonie Osiedla Oświecenia,

– na przebudowanej pętli Mistrzejowice.

Jak będzie przebudowane rondo Młyńskie?

Torowisko w rejonie ronda Młyńskiego będzie poprowadzone na poziomie -1 (w żelbetowej konstrukcji półotwartej), zaś ruch kołowy, pieszy, rowerowy będzie się odbywał na poziomie terenu. W północnej części ronda, na poziomie -1 powstaną perony przystankowe, do których będzie się można dostać schodami lub windą.

Kiedy planowane jest rozpoczęcie budowy i jakie będą utrudnienia?

Projekt linii tramwajowej do Mistrzejowic otrzymał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 9 maja 2023 roku. Pierwsze prace rozpoczeły się 3 lipca 2023 roku.

Prace będą realizowane etapowo wraz z wprowadzaniem czasowych organizacji ruchu, które to podlegać będą uzgodnieniom i akceptacji przez jednostki miejskie oraz służby. Przed wprowadzeniem zmian w układzie komunikacyjnym, partner prywatny z wyprzedzeniem powiadomi o nich okolicznych mieszkańców i pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. Dostęp do posesji prywatnych będzie utrzymany, a roboty będą prowadzone w możliwie najmniej uciążliwy sposób.

Jakie rozwiązania minimalizujące oddziaływanie projektu na środowisko przewidziane są na ul. Meissnera?

Na ostatniej prostej etapu projektowania partnerowi prywatnemu zlecono dokonanie korekt w projekcie, obejmujących w głównej mierze ul. Meissnera. Ich celem jest minimalizacja oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Korekty uwzględniające m.in. ograniczenia dla ciężkiego ruchu kołowego, planowaną wymianę floty autobusowej na elektryczną oraz zastosowanie nawierzchni obniżających poziom hałasu pozwolą zredukować liczbę ekranów akustycznych wzdłuż inwestycji. Uda się przy tym zachować ok. 200 drzew i uzyskać więcej przestrzeni na nowe nasadzenia.