Budowa linii tramwajowej, nowych dróg, sieci podziemnych, ciągów dla pieszych i rowerzystów w samym środku miasta stanowi ogromne wyzwanie. Aby sprawnie zarządzać ruchem drogowym w trakcie prowadzenia prac, konieczne jest zastosowanie czasowej organizacji ruchu.

Kiedy wprowadzana jest czasowa organizacja ruchu?

Czasowa organizacja ruchu wprowadzana jest w związku z koniecznością realizacji prac budowlanych, które ingerują w pas drogowy. Przy jej tworzeniu bierze się pod uwagę m.in. kolejność wykonywania prac, ich zgodność z planami właścicieli sieci podziemnych (gazowych, wodociągowych, ciepłowniczych czy energetycznych), zastosowaną technologię robót oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Prace przy dużych miejskich inwestycjach infrastrukturalnych wymagają etapowania, aby zapewnić odpowiednią kolejność przebudowy poszczególnych elementów infrastruktury przy jednoczesnym zachowaniu możliwej płynności ruchu na ulicach i zminimalizowaniu utrudnień. Warto podkreślić, że poszczególne etapy zmian planowane są jeszcze przed rozpoczęciem budowy, jednak podlegają one bieżącym korektom wydawanym przez Miejskiego Inżyniera Ruchu, nawet w trakcie ich obowiązywania.

Kim jest Miejski Inżynier Ruchu?

Czasową organizację ruchu zatwierdza Miejski Inżynier Ruchu (MIR) po zaopiniowaniu projektu przez Policję, Zarząd Dróg Miasta Krakowa i Zarząd Transportu Publicznego. Analizuje on otrzymane dokumenty nie tylko pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, lecz także z perspektywy potrzeb mieszkańców Krakowa. Stanowi to wyzwanie, gdyż wymaga odnalezienia złotego środka i planowania organizacji ruchu tak, aby umożliwić przeprowadzanie remontów i inwestycji, przy jednoczesnej minimalizacji utrudnień dla mieszkańców. W celu poprawy bezpieczeństwa lub usprawnienia ruchu Miejski Inżynier Ruchu może wprowadzić zmiany do funkcjonującej już w terenie czasowej organizacji ruchu.

Jak się to robi?

Czasowa organizacja ruchu to zawsze rodzaj kompromisu, który stara się znaleźć równowagę między różnymi potrzebami i oczekiwaniami uczestników ruchu drogowego. Każdy z nas podróżuje w różny sposób – samochodem, pieszo czy na rowerze, inni korzystają z transportu publicznego.

Projektanci czasowej organizacji ruchu starają się uwzględnić te zróżnicowane potrzeby, aby minimalizować zakłócenia. Jednakże, ze względu na ograniczone zasoby – głównie ograniczenia przestrzenne – przy tak dużych inwestycjach czasowe organizacje ruchu zawsze będą powodowały uciążliwości dla wszystkich uczestników ruchu.

Czasowa organizacja ruchu odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas prac budowlanych. To nie tylko kwestia pracowników Wykonawcy, ale także troski o uczestników ruchu – kierowców, pieszych i rowerzystów. Z pozoru niewielkie zmiany, takie jak zwężenia czy ograniczenia prędkości, pełnią istotną funkcję. Nawet jeśli nie ma bezpośrednich robót w danym miejscu, te regulacje mają zasadnicze znaczenie w minimalizowaniu ryzyka wypadków i utrzymaniu bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami.

Generalne zasady organizacji ruchu w czasie budowy

  • O zmianach organizacji ruchu kołowego mieszkańcy będą informowani 7 dni wcześniej. Informacje będą dostępne m.in. na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, w radiu, prasie oraz na tablicach informacyjnych rozwieszonych w mieście.
  • W planach mamy minimum 10 zasadniczych etapów tymczasowej organizacji ruchu, ale każdy z nich będzie podzielony na podetapy, zakładające stosunkowo niewielkie modyfikacje
  • Niemal przez cały okres budowy utrudnienia w ruchu będą występowały w rejonie odcinka tunelowego, a więc przy rondzie Polsadu, na ulicach Młyńskiej i Lublańskiej; na pozostałych odcinkach ograniczenia będą występowały tymczasowo na różnych etapach budowy
  • Poszczególne projekty tymczasowej organizacji ruchu będą każdorazowo konsultowane i uzgadniane z rozmaitymi instytucjami, m.in. policją, Miejskim Inżynierem Ruchu, zarządcą drogi czy organizatorem transportu publicznego