Poniżej publikujemy pytania i uwagi, które pojawiły się na spotkaniu z mieszkańcami w dn. 7 września, a na które – z uwagi na ograniczoną ilość czasu – nie udzielono odpowiedzi.

Kwestie środowiskowe

Kiedy będzie wiadomo które dokładnie drzewa będą usunięte?

Wykonana została inwentaryzacja przyrodnicza każdego drzewa z osobna – jest to bardzo szczegółowy i precyzyjny materiał. Każdy okaz będzie analizowany czy jego wycięcie jest niezbędne. Zieleń to element, który jest ustalany dopiero po ustaleniu geometrii projektowanego układu i szczegółowej analizie kolizji – wtedy będzie wiadomo, które z drzew można ocalić. Dokładna ilość drzew konieczna do wycinki będzie znana po otrzymaniu decyzji ZRID.  

Czy przewidziane są przesadzenia drzew?

Dużo świeżo zasadzonej zieleni znajduje się przy nowych zabudowaniach i tam analizowana jest możliwość ewentualnych przesunięć / przesadzeń. Starego drzewostanu nie da się przesadzić, natomiast w przypadku młodych drzew w taki sposób będziemy postępować, aby zachować jak największą liczbę.

Dlaczego drzewa kolidujące inwestycję będą wycinane? Czy została rozważona opcja przesadzania drzew? Podobna metoda została zastosowana przy budowie linii tramwajowej na Górkę Narodową- pętla Krowodrza Górka.

Wykonana została inwentaryzacja przyrodnicza każdego drzewa z osobna – jest to bardzo szczegółowy i precyzyjny materiał. Każdy okaz będzie analizowany czy jego wycięcie jest niezbędne. Dużo świeżo zasadzonej zieleni znajduje się przy nowych zabudowaniach i tam analizowana jest możliwość ewentualnych przesunięć / przesadzeń. Starego drzewostanu nie da się przesadzić, natomiast w przypadku młodych drzew w taki sposób będziemy postępować, aby zachować jak największą liczbę.

Stary drzewostan, jak najbardziej można przesadzać. Metody takie były stosowane również w Krakowie. Choćby na terenie uczelni AGH przy Al. Mickiewicza.

Wycinka będzie ograniczała się tylko do drzew kolidujących z projektowaną infrastrukturą. Jeśli będzie możliwość przesadzenia drzewa w inną lokalizację wniosek zostanie uwzględniony.

Czy inwestycja zakłada wycinkę dużych drzew?

Podstawowym celem tej inwestycji jest utrzymanie możliwie jak największej liczby drzew i krzewów znajdujących się w terenie, pod tym względem wszystko podlega szczegółowej analizie. Wykonana została inwentaryzacja przyrodnicza każdego drzewa z osobna – jest to bardzo szczegółowy i precyzyjny materiał. Każdy okaz będzie analizowany czy jego wycięcie jest niezbędne.

Czy na peronach tramwajowych planuje się stworzenia tzw. zielonych przystanków? Chodzi mi tutaj o nasadzenia zieleni np. w donicach itp. Czy będą to zwykłe betonowe perony takie jak są na trasie do Płaszowa czy Ruczaju, czyli z brakiem zacienienia. Warto wspomnieć, że trasa według Państwa ma stanowić zachęt e dla mieszkańców. Obecnie spora ilość przystanków autobusowych na trasie planowanej inwestycji jest zacieniona. Jeżeli ona ma zniknąć, a mieszkańcy otrzymają betonowe przystanki z brakiem cienia, to jest to słaba zachęta.

Zgodnie z zapisami PFU brak jest wymagań odnośnie tzw. zielonych przystanków. Uwaga została przekazana do ZDMK, zastosowanie ww. rozwiązania pozostaje do decyzji Partnera Publicznego.

W jakiej ilości zostaną wycięte drzewa i krzewy ze względu na inwestycję? W jakiej ilości zostaną nasadzone drzewa w miejscu projektowanych pasów zieleni np. na ulicy Meissnera?

Każdy okaz będzie analizowany czy jego wycięcie jest niezbędne. Zieleń to element, który jest ustalany dopiero po ustaleniu geometrii projektowanego układu i szczegółowej analizie kolizji – wtedy będzie wiadomo, które z drzew można ocalić. Dokładna ilość drzew konieczna do wycinki będzie znana po otrzymaniu decyzji ZRID. 

Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 24.05.2017 r., należy wykonać nasadzenia kompensacyjne , które w miarę możliwości  będą realizowane na terenie inwestycji, wzdłuż całej trasy linii tramwajowej.  

Czy na odcinkach wydzielonych są planowane są odcinki torowiska “zielonego”?

Zgodnie z PFU, Projektowana trasa tramwajowa wykonana będzie w całości w konstrukcji torowiska zielonego z wyłączeniem tunelu pod Rondem Polsadu i jego najazdów, oraz: 

– węzłów rozjazdów torowych, 

– pasów autobusowo – tramwajowych, 

– przejazdów drogowych, 

– przejazdów rowerowych, 

– rejonów przystanków tramwajowych. 

W ww. miejscach zastosowano inną konstrukcję torowiska (torowisko w konstrukcji prefabrykowanych płyt torowych) 

Jak wygląda spełnienie aspektów akustycznych dla planowanej linii tramwajowej? Jako mieszkaniec okolic ul. Bohomolca interesuje mnie głównie torowisko prowadzone wzdłuż Bohomolca (wzdłuż obecnego “boiska piłkarskiego” – czy będzie to tzw. torowisko zielone? Oraz jak wygląda kwestia przecięcia ulicy Bohomolca – czy będą zastosowane jakieś rozwiązania (użyje tu generalnego określenia – wyciszające?)

Dokumentacja projektanta uwzględnia wymogi decyzji środowiskowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami inwestor – zanim zlecił projekt, który obecnie jest w trakcie realizacji – uzyskał taką decyzję. Generalnie im zabudowa mieszkaniowa bliżej projektowanej inwestycji, tym większe prawdopodobieństwo zabudowy ekranami. Linia prowadzenia ekranów jest indywidualnie dostosowana do możliwości terenowych oraz komfortu mieszkańców. Obecna wersja projektu nie jest ukończona, przyjmowane są uwagi mieszkańców, trwa opiniowanie projektu przez wszystkie spółki miejskie i instytucje odpowiedzialne za weryfikację dokumentacji, gestorów sieci czy organy strzegące względów środowiskowych. Projektant jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, a konkretnie gotowych już rozwiązań ujętych w projekcie budowlanym.

(odpowiedź nt. torowiska zielonego w poprzednim pytaniu)

Przecięcie jezdni ul. Bohomolca będzie wykonane w technologii szyny pływającej, mającej na celu znaczącą redukcję drgań, a przez to i hałasu powodowanego przez ruch pojazdów szynowych.

Dodatkowo przed łukami zlokalizowane zostaną smarownice torowe, zapobiegające wszelkim zgrzytom i piskom wywołanym tarciem kół taboru o szyny.

Dlaczego projektują Państwo ekrany akustyczne przy parkingu marketu budowlanego, przy parkingu i zieleńcu obok skrzyżowania Meissnera i Chałupnika? Plan miejscowy zabrania tam budowy budynków mieszkalnych.

W ramach decyzji środowiskowej przewidziano cały szereg ekranów akustycznych, uwzględnionych w projekcie kolorem różowym. Znajdują się one w różnych miejscach na całej długości linii tramwajowej. Obecna wersja projektu nie jest ukończona, przyjmowane są uwagi mieszkańców, trwa opiniowanie projektu przez wszystkie spółki miejskie i instytucje odpowiedzialne za weryfikację dokumentacji, gestorów sieci czy organy strzegące względów środowiskowych. Projektant jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, a konkretnie gotowych już rozwiązań ujętych w projekcie budowlanym. Sztywne zapisy z decyzji środowiskowej mogą wprawdzie ulec zmianom, ze względu na wprowadzone korekty (chociażby obniżenie przebiegu tramwaju w rejonie ronda Młyńskiego, które to pod względem akustycznym działa na korzyść sąsiednich terenów). 

Czy planowane są ekrany akustyczne czy innego rodzaju zabezpieczenie przed hałasem wzdłuż ulicy Jancarza a zwłaszcza na łuku pomiędzy ul. Kurzei a ul. Marchołta?

W ramach projektu istniejący ekran po stronie zachodniej od ul. Reduta do ul. Kurzei nie jest przewidziany do przebudowy. Zgodnie z decyzją DUŚ należy zastosować w konstrukcji torowiska warstwę wibroizolacyjną postaci mat wibroizolacyjnych lub inną technologię tłumienia drgań dającą taki sam lub lepszy efekt. Po wybudowaniu inwestycji zostanie wykonana analiza porealizacyjna, sprawdzająca skuteczność zabezpieczeń akustycznych.

Czy ekrany akustyczne będą obsadzone zielenią?

Zgodnie z dokumentacją przetargową (PFU pkt. 4.10.24 Ekrany akustyczne) wykonanie nasadzeń pnączy, przy zaprojektowaniu paneli typu pełnego, pozostaje do decyzji Partnera Publicznego. Opracowanie zostanie w późniejszym etapie projektu uzgodnione z Zarządem Zieleni Miejskiej. 

Jakiej wysokości ekrany akustyczne są planowane wzdłuż ul. Meissnera w okolicach skrzyżowania z ul. Ugorek? Czy aby chronić pierwsze bloki przy ul. Włodkowica i Ugorek ekrany nie powinny być delikatnie wpuszczone dodatkowo w ciąg ul. Ugorek?

Zgodnie z DUŚ należy na wysokości ww. budynków (adresy konieczne do zabezpieczenia: ul. Włodkowica 1 i 2, oraz ul. Janickiego 1) należy zaprojektować ekrany o wysokość 6 m. 

Projektant jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, z której będzie wynikało czy np. wysokość ekranów akustycznych koniecznych do wykonania z DUŚ jest wystarczająca. 

Kolejne pytanie, które luźno jest związane z dzisiejszym planem. Tramwaj do Mistrzejowic ma być jeszcze wydłużony w innym odcinku. Od pętli os. Piastów do granicy z Batowicami przy torach kolejowych. Ścisła zabudowa grozi, że tramwaj ma być puszczony między Urzędem Skarbowym Nowa Huta a blokami mieszkalnymi po drugiej stronie. A jaki sposób mieszkańcy zostaną zabezpieczeni przed hałasem generowanym przez tramwaj?

Projekt nie zakłada zmiany istniejącej jezdni ani geometrii układu drogowego w rejonie ul. Dobrego Pasterza, dobudowywana jest linia tramwajowa po jego południowej stronie. Projektant jest w trakcie analiz, jak budowa linii tramwajowej wpływa na sąsiadującą zabudowę oraz czy ekrany akustyczne są konieczne do wykonania. 

Odpowiedź na drugą części pytania: Opisane wydłużenie jest poza zakresem realizowanej inwestycji 

Kwestie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego

Dlaczego nie stosują się Państwo do wymogów planu miejscowego który wymaga ochrony szpalerów drzew na ulicy Meissnera.

Na wskazanym ww. odcinku ul. Meissnera są drzewa, które nie kolidują z inwestycją i takie okazy zostaną utrzymane. Są jednak miejsca, gdzie rozsunięcie układu drogowego w celu poprowadzenia linii tramwajowej wymaga korekt i wycinki. Zieleń to element, który jest ustalany dopiero po ustaleniu geometrii projektowanego układu i szczegółowej analizie kolizji – wtedy będzie wiadomo, które z drzew można ocalić.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami , art. 11 i ust. 2  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stosuje się w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wniosek o wydanie decyzji ZRID zawierający w szczególności mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi oraz analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi akceptuje i składa właściwy zarządca drogi.

Który z MPZP określa szerokość jezdni na Meissnera i Młyńskiej na 3,5m?

Obecnie obowiązuje tu MPZP Ugorek – Fiołkowa. MPZP nie określa parametrów danej drogi, a jedynie ich klasę. Konkretne parametry definiują przepisy szczegółowe.

Zgodnie z MPZP – ul. Meissnera i ul. Młyńska to drogi klasy zbiorczej KDZT.2 – 2×2 z planowanym torowiskiem tramwajowy w pasie dzielącym jezdnie.

Dlaczego nie stosują się Państwo do wymogów studium miasta Krakowa i przewidują całkowite podporządkowanie ulicy Młyńskiej funkcji komunikacyjnej choć studium zakłada tam projektowanie ulicy o charakterze głównej ulicy miejskiej.

Wszystkie ulice w mieście mają charakter komunikacyjny – są to drogi klasy zbiorczej (podporządkowane komunikacji zbiorowej). Ich szczególną funkcją jest komunikowanie danego obszaru. Budowa linii do Mistrzejowic – a właściwie jej projektowanie odbywa się zgodnie z MPZP i wytycznymi do projektu.

Podstawą polityki transportowej miasta jest komunikacja zbiorowa – stąd budowa nowej linii tramwajowej jest jak najbardziej z nią zgodna.

W tym co mówią panowie z ZDMK w sprawie dwóch pasów ruchu na ul. Meissnera jest pewną sprzecznością. Skoro Miejski Inżynier Ruchu zmienił organizację ruchu zawężając do jednego pasa to w świetle Panów słów było niezgodne z “prawem” czyli Miejscowym Planem Zagospodarowanie. Czyli co, ZDMK przepisy obowiązują, a Miejskiego Inżyniera już nie?

IR UMK wprowadzając zmiany na ul. Meissnera kierował się wytycznymi z audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Głównym celem był poprawa bezpieczeństwa do czasu zakończenia inwestycji związanej z budową linii do Mistrzejowic.

ZDMK ma świadomość obecnej organizacji ruchu na ul. Meissnera czyli wprowadzenia ograniczenia do jednego pasa ruchu, natomiast trzeba brać pod uwagę strukturę miasta, plany studyjne, miejscowe zagospodarowanie, które jasno określają funkcję tej ulicy. W duchu wymogów ruchowych, zagospodarowania terenów, obsługi komunikacyjnej tego rejonu, zostanie utrzymany układ 2×2 pasy ruchu. Kwestie związane z organizacją ruchu zostaną ustalone z Wydziałem Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK.

Kwestie ruchu na ul. Dobrego Pasterza i Bohomolca

Kto i kiedy przeprowadzał badania natężenia ruchu? Przecięcie ul. Dobrego Pasterza przez tramwaj spotęguje już i tak wielkie korki w tym rejonie. Czy jest rozważany wariant prowadzenia tramwaju na tym odcinku w tunelu aż do wyprowadzenia go w ul. Bohomolca?

Badania natężenie ruchu zostały wykonane w ramach przygotowania koncepcji dla zadania związanego z budową linii do Mistrzejowic. Obecnie wykonawca inwestycji ma zaktualizować te badania.

Nie jest rozważany wariant w tunelu na wskazanym odcinku.

Czy ktoś rozważał jak przy obecnej koncepcji budowy linii tramwajowej zostanie utrudniony wręcz zablokowany ruch na ulicy Dobrego Pasterza i Bohomolca?

Co z przecięciem ulic Bohomolca i Dobrego Pasterza? Dlaczego muszą one być na jednym poziomie? Jak to wpłynie na ruch samochodowy?

Czy przecięcie przez torowisko ulicy Bohomolca nie spowoduje sparaliżowania ruchu i tak mocno obciążanej ulicy Bohomolca, która przyjmuje większy ruch niż chyba było pierwotnie zakładano? Dodając przejścia dla pieszych, dodatkowe sygnalizatory ruch ta ulica może wyglądać delikatnie mówiąc kiepsko.

O ile się pogorszy komunikacja samochodowa na ul. Dobrego Pasterza w związku z kolizją z tramwajem tym bardziej że jak przeczytałem częstotliwość tramwajów ma wynosi 90″?

Czy przecięcie torowiskiem ulicy Bohomolca nie spowoduje sprawowania ruchu i tak mocno obciążanej ulicy, która przyjmuje większy ruch niż chyba było pierwotnie zakładano? Dodając przejścia dla pieszych, dodatkowe sygnalizatory ruch ta ulica może całkowicie sparaliżować okolice. Czy nie rozważany był w tym miejscu podziemny odcinek (teren w ok. Ul. Bohomolca jest wyraźnym wzniesieniem co wydaje się sporym ułatwieniem w puszczeniu odcinka pod ziemią, zamiast przecinać ul. Bohomolca)

Nie przewidują Państwo zakorkowania się ulicy Dobrego Pasterza? Model o którym mówicie nie pokazuje takiego niebezpieczeństwa?

Mimo przebudowanego w ramach budowy galerii Serenada skrzyżowania ul. Bohomolca i Dobrego Pasterza jest obecnie obserwowany duży ruch samochodowy zwłaszcza w ul. Bohomolca. Wydaje się być pewnym że tramwaj który przetnie ul. Dobrego Pasterza na wysokości Parku Wodnego oraz wyżej w ul. Bohomolca spotęguje korki. Zakładam że będzie w tym miejscu sygnalizacja która da priorytet tramwajowi co na pewno spowoduje dodatkowe korki.

Czy były prowadzone badania jak przecięcie linii tramwajowej z ulicą Dobrego Pasterza i ulicą Bohomolca wpłynie na ruch samochodowy w tym regionie w godzinach szczytu? Czy przy tak dużej liczbie tramwajów przejeżdżających w ciągu godziny nie dojdzie do sparaliżowania ruchu na tych ulicach?  

Podstawą polityki transportowej miasta jest rozwój komunikacji zbiorowej. Wszelkie kwestie związane z organizacją ruchu wykonawca będzie konsultował z Wydziałem Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK. 

Linia budowana jest po to, by znaczna część ruchu kołowego przeniosła się do transportu szynowego. Docelowo tramwaj będzie przewoził ok. 2,7 tys. osób na godzinę. Struktura ruchu powinna się zmienić.

Dlaczego przy okazji budowy linii tramwajowej nie jest przewidziana przebudowa skrzyżowania z ul. Reduta? Już teraz ruch w tym rejonie jest bardzo utrudniony.

Realizowana inwestycja dotyczy budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic i przystosowanie do jej przebiegu układu drogowego.

Skrzyżowanie z ul. Reduta nie ma wpływu na nową linię – ZDMK zawnioskuje do budżetu na rok 2022 o zadanie związane z przebudową skrzyżowania, byłoby to osobne zadanie inwestycyjne.

Czy przy okazji budowy linii jest szansa na ograniczenie ruchu na ulicy Reduta? Ulica jest drogą klasy D a obecnie pełni funkcję “tranzytową” Mieszkańcy obawiają się, że podczas tej budowy cały ruch będzie kierowany przez ul. Reduta. Już teraz na te ulicy jest bardzo niebezpiecznie.

Linia budowana jest po to, by znaczna część ruchu kołowego przeniosła się do transportu szynowego. Docelowo tramwaj będzie przewoził ok. 2,7 tys. osób na godzinę. Struktura ruchu powinna się zmienić.

Na tym etapie nie znamy organizacji ruchu na czas budowy linii – trwają ustalenia.

Czy sprawdzali Państwo jak niebezpieczne jest przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu Kniaźnina z Bohomolca (wzniesienie) że chcecie tam wstawić jeszcze przystanek tramwajowy po drugiej stronie mocno zabudowanego osiedla Oświecenia. Dlaczego ten przystanek nie może być 40 metrów dalej, po stronie wschodniej (od strony osiedla Oświecenia)

Analizy związane z lokalizacją tego przystanku zostały przeprowadzone przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. W opracowaniu wzięto pod uwagę zapotrzebowanie mieszkańców oraz ich bezpieczeństwo.

Czy jest przewidywane przesunięcie przystanku autobusowego na ul. Bohomolca w stronę Marchołta w celu doprowadzenia drogi wyjazdowej na ul. Bohomolca?

Nie, nie przewiduje się takiego rozwiązania.

Dlaczego zrezygnowaliście Państwo z przystanku tramwajowego przy skrzyżowaniu Marchołta z Bohomolca a wciskacie przystanek przy niebezpieczne, zakorkowane skrzyżowanie Kniaźnina z Bohomolcem

Lokalizacja przystanków została przeanalizowana przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

Przejazd przy skrzyżowaniu Kniaźnina z Bohomolca jest bardzo niebezpieczny. Proszę sprwadzić do ilu wypadków doszło w ostatnich latach, na tym skrzyżowaniu z udziałem pieszych i rowerzystów!

Przedmiotowe miejsce zostało przeanalizowane pod kątem bezpieczeństwa na audycie rowerowym. Liczbę wypadków sprawdzimy.

Którędy będzie realizowany wyjazd z nieruchomości wielorodzinnej przy ulicy Bohomolca (działka MW.21)?

Którędy mieszkańcy Domosfera 2 przy ul. Bohomolca będą mieć dojazd do bloków?

Którędy będzie przebiegał wyjazd z nieruchomości wielorodzinnych przy Bohomolca MW.21? Czy będzie bezpośredni wyjazd na ul. Bohomolca?

Prowadzenie tramwaju ul Krzesławicka i zablokowanie połączenia tej ulicy z ulica Dobrego Pasterza skieruje strumień ruchu na obszary zabudowy jednorodzinnej – plany przejazdu ulica Aliny, skierowanie ruchu na ulicę Brzechwy ktore to ulice nie sa dostosowane do funkcji tranzytowych dlaczego wyjazd z dużych inwestycji mieszkaniowych przy ulicy Krzesławickiej obszar MW 21 MW 22 nie może być do ulicy Bohomolca?

Wyjazd z tych obszarów nie będzie odbywał się ul. Krzesławicką. Ulica pozostanie bez przejazdu, z wyjątkiem pieszych i rowerzystów. Wjazd do działki MW.21 (Domosfera II) będzie zlokalizowany na wysokości przystanku tramwajowego w ul. Bohomolca. 

Jeśli wyjazd z działki MW.21 ma byc realizowany w ulice Marcholta, powinien byc tam tez teren do zawracania (20m*20m) – podobny do tego na ulicy Krzeslawickiej. Nie ma tam na to miejsca. Gdzie dokładnie będzie poprowadzony wjazd/wyjazd z działki MW.21?

Jest to teren prywatny. Deweloper jest w trakcie ustalania zakresu i sposobu obsługi komunikacyjnej, które podlegają ocenie Miejskiego Inżyniera Ruchu, który w sposób szczególny analizuje uciążliwość tego ruchu dla mieszkańców. ZDMK robi wszystko, by nie skierować tego ruchu w ul. Krzesławicką, by zachować jej wewnętrzny charakter. Nawrotka – z racji różnicy poziomów i innych uwarunkowań – nie będzie mogła służyć do obsługi inwestycji. Deweloper jest w trakcie uzgadniania projektu obsługi tych budynków, włączając je w ul. Bohomolca. Dokumentacja została złożona, czeka na korekty, które muszą zostać dokonane w celu koordynacji inwestycji pod kątem technicznym, sygnalizacji. Jak tylko dokumenty od dewelopera będą uzgodnione i zweryfikowane przez projektanta linii tramwajowej, ZDMK postara się nanieść to na plany jako osobny fragment inwestycji, mieszkańcy będą mieli do wglądu.

Czy rozważane było aby tramwaj puścić również na poziomie -1 w rejonie ulicy Krzesławickiej i nie przecinać naziemniej linii tramwajowej oraz ulicy Dobrego Pasterza i ulicy Bohomolca? 3) Rysunek poglądowy dostępny tutaj: https://pasteboard.co/Kjwn5zY.png

Czy rozważana jest budowa linii tramwajowej podziemnej w rejonie od Dobrego Pasterza do Bohomolca

Proszę o rozważenie podziemnej linii tramwajowej na odcinku Dobrego Pasterza Bohomolca

Nie rozumiem dlaczego nie rozważa się podziemnej linii tramwajowej na odcinku Dobrego Pasterza, Krzesławicką, do Bohomolca skoro tu jest bardzo ciasno i już bardzo niebezpiecznie

Nie jest rozważany wariant w tunelu na wskazanym odcinku.

Kto podpisał się pod koncepcją budowy linii tramwajowej wciśniętej na siłę na ul Bohomolca, Krzesławickiej i Dobrego Pasterza?

Koncepcja została opracowana przez uprawnione biuro projektowe.

Kto zaopiniował taką koncepcję, która utrudni w tak znaczący sposób ruch na Dobrego Pasterza i Bohomolca, dlaczego nie rozważa się w tym miejscu podziemnej linii tramwajowej

Koncepcja została opracowana przez uprawnione biuro projektowe. Następnie poddana została konsultacjom społecznym. W dalszej kolejności została zatwierdzona przez stosowne organy.

Zarząd Dróg i władze miasta muszą też wziąć pod uwagę dobro mieszkańców, obecna propozycja na zawsze utrudni ruch przy wyjeździe na Dobrego Pasterza i Bohomolca. Już obecnie tam jest bardzo niebezpieczne. Cały czas miasto zezwala na nowe bloki i równocześnie budując tu A raczej wciskając tramwaj naziemny

Wszystkie zmiany jakie obecnie mają miejsce w tym rejonie są oparta na uchwalonym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. MPZP był poddawany konsultacjom społecznym.

Czy porównywali Państwo przepustowość ruchu przy skrzyzowaniu obok Galerii Serenada, CH Krokus, Multikino, Park Wodny i sąsiedztwie bloków a przy Rondzie Młyńskim?

Tak, analizy ruchu zostały wykonane.

Czy projektant lub osoby akceptujące obecną koncepcję byli fizycznie w rejonie Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca bo tam naziemna linia tramwajowa tragicznie obniży funkcjonowanie i życie mieszkańców. Już jest ciasno i drogi są zakorkowane

Tak, wizja w terenie jest elementem pracy projektowej.

Co stoi na przeszkodzie, aby poszerzyć obszar projektu o poprowadzenie zjazdu z estakady ul. Jurczaka na Bora Komorowskiego, dzięki czemu wzmożony ruch z ul. Bohomolca zostałby rozładowany?

To rozwiązanie jest poza zakresem decyzji środowiskowej.

Na Dobrego Pasterza też były odwierty w sprawie premetra , tu też miasto zaoszczędzi do celowo jeżeli przy budowie tej linii tramwajowej tramwaj będzie pod ziemią na odcinku Dobrego Pasterza-Bohomolca

Badania, które zostały zlecona dla studium premetra są wykorzystywane przy inwestycji związanej z budową linii do Mistrzejowic.

  Kwestie związane z prowadzeniem robót

Jak będzie wyglądało zarządzanie ruchem przy skrzyżowaniu bohomolca i kniaźnina podczas budowy linii tramwajowej?

Obecnie przygotowywane są projekty tymczasowej organizacji ruchu, których założeniem jest minimalizacja utrudnień dla uczestników ruchu drogowego przy jednoczesnej możliwości wykonania robót. Ze względu na charakter liniowy budowy, koncepcja fazowania musi obejmować całość odcinka. W tym konkretnym miejscu ze względu na zakres zasadniczych prac drogowo-torowych niezbędne będzie czasowe zamknięcie wlotu ul. Kniaźninia oraz wprowadzenie ograniczeń w ruchu na ul. Bohomolca. Ostateczne projekty tymczasowej organizacji ruchu w zakresie tego odcinka zostaną wykonane i przedstawione do Miejskiego Inżyniera Ruchu po zakończeniu fazy uzgodnień i projektów branżowych (m.in. sieci elektroenergetyczne).

Czy podczas prowadzenia inwestycji planuje się utworzenie buspasów (na czas trwania budowy)? Tak żeby autobusy nie utykały w korkach, które bez wątpienia będą spore. Proszę pamiętać, że przez ulice Młyńską czy Dobrego Pasterza przebiega trasa kilkudziesięciu tras linii autobusowych, które obsługują prawie wszystkie rejony Krakowa.

Wprowadzenie tego typu rozwiązań zależne jest wielu czynników, w tym możliwości terenowych – szerokość przekroju poprzecznego ulicy. Decyzje w takiej sprawie podejmowane są w trakcie uzgodnień projektów tymczasowej organizacji ruchu, ale podobne rozwiązanie może również zostać wprowadzone po wprowadzeniu konkretnego etapu inwestycji w wyniku weryfikacji sytuacji ruchowej.

Czy w celu maksymalnego skrócenia czasu realizacji inwestycji planowane jest prowadzenie prac również w godzinach wieczornych/nocnych?

Roboty budowlane będą prowadzone zasadniczo od godz. 6:00 do 22:00. Praca w nocy wiąże się ze znacznymi uciążliwościami dla mieszkańców sąsiadujących zabudowań, jednak w uzasadnionych przypadkach prace będą również prowadzone w godzinach nocnych.

Kwestie organizacji komunikacji miejskiej po oddaniu inwestycji

Czy wiadomo o ile zmniejszy się liczba linii autobusowych pokrywających się z nową linią tramwajową?

Ile linii autobusowych zostanie zlikwidowanych na ul. Dobrego Pasterza?

Decyzje w tej sprawie podejmie jednostka odpowiedzialna za komunikację miejską – Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

Czy wskazane przez Pana Rapciaka 40 składów tramwajowych dotyczy obu kierunków czy jednego kierunku ruchu? Pytam pod kątem tego co mówicie Państwo o wyprowadzeniu rozwiązań pod szybki tramwaj (metro) na rondzie młyńskim. Czy infrastruktura szczególnie w rejonie ul. Dobrego Pasterza wytrzyma dodatkowe składy tramwajowe?

40 składów tramwajowych dotyczy jednego kierunku. Liczba ta oczywiście uwzględnia pojazdy przyszłego premetra.

Jaki będzie czas przejazdu Szybkim Tramwajem z pętli Mistrzejowice do centrum?

Czas przejazdu z Mistrzejowic do centrum wyniesie ok. 19 minut.

Jaki jest koszt zakupu i obsługi taboru tramwajowego vs koszt zakupu autobusów elektrycznych?

Nie dysponujemy danymi do przeprowadzenia takie analizy – kompetencje Zarządu Transportu 

Publicznego w Krakowie i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie.

Pozostałe kwestie

Czy nagranie z dzisiejszych konsultacji zostanie będzie dostępne online, np. link zostanie umieszczony na stronie: https://tramwajdomistrzejowic.pl/   

Nagranie zostało umieszczone na stronie www.tramwajdomistrzejowic.pl. Pojawiło się również na kanale YT Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Dlaczego przystanki mają być na poziomie – 1, a nawet – 2? Co z osobami starszymi, z niepełnosprawnościami, rodzicami z wózkami?

Czemu mają służyć poziomy -1 i -2 przy Rondzie Polsadu?

Projekt ronda, pod którym projektowany jest tramwaj, przewiduje skomunikowanie poprzez 4 klatki schodowe ze schodami, schodami ruchomymi i windami umożliwiając w ten sposób poruszanie się osób starszych, z niepełnosprawnościami, rodziców z wózkami. Pasażer może więc udać się z przystanku podziemnego w dowolnym kierunku, bez konieczności przechodzenia przez istniejące przejścia dla pieszych. Tramwaj wraz z przystankami podziemnymi zaprojektowano na poziomie -2.

Dlaczego lokalizacja stacji trakcyjnej została przeniesiona przy skrzyżowanie Marchołta-Bohomolca gdzie teren jest mocno zadrzewiony. Wcześniej ta stacja miała być w sąsiedztwie inwestycji Domosfera I (teren otwarty).

Podstacja trakcyjna jest nieodłącznym elementem linii tramwajowej stanowiącej jej jedyne zasilanie. Lokalizacja podstacji jest determinowana wieloma względami np. takimi jak długościami kabli zasilaczy trakcyjnych. Biorąc pod uwagę powyższe względy podstacja trakcyjna powinna być zlokalizowana w okolicach środka trasy linii tramwajowej zasilanej przez daną podstację. Wskazana lokalizacja jest takim miejscem. Jednocześnie podstacja powinna znajdować się w bezpośredniej bliskości linii tramwajowej (torowiska) by ograniczyć spadki napięcia między podstacją a linią tramwajową. W dalszym ciągu trwają rozmowy o obszarach zasilania więc lokalizacja PT przy ul. Marchołta również może ulec zmianie. Dodatkowo z uwagi na hałas wentylacji, który jest nieodłącznym elementem PT, zaproponowano odsunięcie lokalizacji spod bloku przy ul. Domosfera I.

Jak będzie wyglądało rozwiązanie przy ulicy Załuskich, czy ta ulica będzie miała możliwość wyjazdu jak obecnie do ulicy Jancarza?

Tak, ul. Załuskich będzie miała dostęp do ul. Jancarza, jak w stanie istniejącym, z jedyną zmianą, przejazd będzie się odbywał przez tory tramwajowe. 

W jaki sposób będzie rozwiązane posadowienie nowej pętli Mistrzejowice z uwagi na obecne spore różnice w terenie na odcinku dojazdowym do starej pętli, ul. Załuskich i za ulicą wzdłuż ul. Jancarza?

Projektant zaprojektował linię tramwajową zgodnie z obowiązującymi normami oraz przyjął odpowiednie spadki podłużne, które umożliwiły lokalizację pętli w ww. miejscu.

Dlaczego nie da się dojechać planowana linia do ulicy Grzegorzeckiej?

Zgodnie z PFU zakres do ul. Meissnera do ul. Grzegórzeckiej, jest po za zakresem realizowanej inwestycji. Ponadto zgodnie z aktualnie dostępnymi lokalizacjami sieci tramwajowej  w Krakowie, odcinek od ul. Grzegórzeckiej do ul. Meissnera posiada linię tramwajową. 

Czy zostanie zachowany fragment muru dawnych koszar Landwehry, jako tzw. świadek historii, przy ul. Dobrego Pasterza w pobliżu istniejącej stacji trafo.

Zgodnie z informacją uzyskaną od UMK Biuro Miejskiego Konserwatora zabytków w Krakowie pismem z dn. 14.04.2021 r. koszary piechoty, budynek związany z Twierdzą Kraków, nie występuje w kolizji z planowaną inwestycją (budynek nie istnieje). 

Dlaczego prognozy ruchu były robione tylko w marcu i w lipcu? Marzec- pandemia, lipiec- wakacje. Takie pomiary i analizy nie uwzględniają faktycznego natężenia ruchu.

Badania ruchu – Krakowski Model Ruchu – jest na bieżąco aktualizowany, a pochodzące z niego dane są wprowadzane jako dane wyjściowe do szczegółowych projektów i prognoz ruchu, takich jak KST IV. Rok ubiegły i bieżący obfituje w anomalia związane z Covid-19 i wynikającymi z niego obostrzeniami, co przejawia się także w komunikacji i gdyby prognoza powstawała wyłącznie na podstawie badań terenowych prowadzonych przez ostatnie 1,5 roku, to dane byłyby nierzetelne. Takiego ryzyka jednak nie ma, bo badania w mieście prowadzone są w trybie ciągłym i możliwa jest eliminacja anomalii w szczegółowym modelu analizowanym przez projektanta. Oczywiście pomiary są standardowo wykonywane w szczycie porannym i popołudniowym, w których ruch jest większy i inwestycja tych korków nie wyeliminuje. Jedynym rozwiązaniem jest zaplanowanie inwestycji w mieście w szerszym wymiarze, aby przyczyniły się one do przesiadki z samochodu na transport zbiorowy.

Czy projektanci wzięli pod uwagę, że w przyszłości na odcinku park wodny – rondo młyńskie będą poruszać się składy premetra o długości sięgającej 60 metrów? Czy projektowane przystanki (a zwłaszcza podziemne!) będą wstanie pomieścić składy tramwajowe?

Projektant w tym miesiącu dostał informację odnośnie wprowadzenia polecenia Zmiany nr 1 (tramwaj na poziomie -1 od ronda Młyńskiego). Wydział Gospodarki Komunalnej UMK, zwraca uwagę o możliwie niedostatecznej szerokości łącznika umożliwiającego przesiadkę pomiędzy premetrem a KST IV, jednak ostateczne stanowisko do uwzględnienia tej kwestii pozostawia jednostce odpowiedzialnej za niniejszy projekt (ZDMK). Obecnie trwa aktualizacja prognozy ruchu, projektant zwróci się do GK UMK o wskazanie jednoznacznych informacji dotyczących prognozy ruchu dla premetra w celu porównania wyników i wpływu obu inwestycji na siebie. Taka analiza pozwoli wykazać czy długość peronów jest wystarczająca.

Mam pytanie czy na łuku w ulicy Bohomolca na wysokości pomiędzy ulicami Marchołta i Kurzei jaki będzie promień łuku toru, jakiego typu szyny tam będą zastosowane (kolejowe czy rowkowe) i czy są planowane smarownice na tych lukach?

Projektant zaprojektował maksymalny promień łuku możliwy w tej lokalizacji, o wartości 50 m. Zaprojektowano szyny tramwajowe (rowkowe) oraz dodatkowo przed łukami zlokalizowane zostaną smarownice torowe, zapobiegające wszelkim zgrzytom i piskom wywołanym tarciem kół taboru o szyny. 

Zgodnie z PFU zaprojektowano smarownice na wszystkich łukach mniejszych niż 150 m.

Dlaczego w ramach budowy linii tramwajowej nie planuje się budowy żadnego parkingu

Miasto buduje miejsca postojowe oraz parkingi w ramach osobnych zadań inwestycyjnych: Programu budowy miejsc postojowych i Programu budowy parkingów P&R.

Dlaczego nie są zaprojektowane nowe miejsca parkingowe przy ulicy Bohomolca skoro zostaje usuniętych około 20 miejsc postojowych przy inwestycji Domosfera 1 oraz usunięte zostanie dziki parking przy ulicy Krzesławickiej (około 50 pojazdów)?

Głównym celem inwestycji jest budowa linii tramwajowej. Infrastruktura towarzysząca jest dostosowywana do jej przebiegu.

Dlaczego decyzja dotycząca przebiegu linii tramwajowej została podjęta na konsultacjach w 2015 roku, w których brało udział tylko 160 osób?

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie mamy wpływu na liczbę osób, które wzięły udział w spotkaniach, spotkania były otwarte.

Informacja o uzyskanej decyzji środowiskowej również podana została do publicznej wiadomości.

Dlaczego nikt do tej pory nie konsultował się z mieszkańcami, bo powoływanie się na konsultacje z roku 2015 jest absurdalne skoro wtedy nie było bloków wzdłuż ulicy Dobrego i Bohomolca

MPZP Prądnik Czerwony Wschód obowiązuje od 2018 r. (w październiku 2014 r. przystąpiono do prac nad planem). Inwestycja związana z budową linii jest zgodna z jego zapisami.