Rozwiązania ujęte w projekcie nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic uzyskały pozytywną opinię zespołu zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście. Wszędzie tam, gdzie pozwalały na to warunki terenowe, drogi dla rowerów zaprojektowano po obu stronach inwestycji i odseparowano je od ruchu pieszego.

Zespół działający przy Zarządzie Transportu Publicznego rozpoczął opiniowanie projektu KST IV w czerwcu, przewidując czas na zgłaszanie uwag przez mieszkańców. Od tamtego czasu trwały intensywne prace nad dostosowaniem infrastruktury dla pieszych i rowerzystów do standardów wymaganych przez Kraków. Odbyły się dwa spotkania projektanta z uczestnikami audytu, a postępowanie zakończyło się pozytywną opinią.

– Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu jest bardzo ważnym elementem każdej inwestycji, projekty poddawane są opinii specjalistów. Również projekt linii do Mistrzejowic trafił do oceny tego zespołu. Cieszy nas pozytywna opinia, teraz czas na analizę przez projektanta ostatnich uwag – podkreśla Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Projekt zakłada budowę nowych i częściowe odtworzenie istniejących dróg dla rowerów na całej długości linii tramwajowej. Na odcinku od skrzyżowania Lema – Meissnera do wjazdu do Parku Wodnego zaplanowano je po obu stronach jezdni. Będą one zintegrowane z infrastrukturą dla cyklistów na terenach przyległych do inwestycji lub umożliwią płynne włączenie się do ruchu ogólnego.

– Dla bezpieczeństwa – o ile pozwalały na to warunki terenowe – przyjęliśmy generalną zasadę odseparowania ruchu rowerowego od pieszego, gdzie ten pierwszy prowadzony jest od strony jezdni, a ten drugi – od strony zewnętrznej – mówi Paweł Motyka, zastępca dyrektora kontraktu  z firmy Gülermak realizującej inwestycję. Tam, gdzie tylko to możliwe, zaprojektowano DDR       o szerokości 3 m, na skrzyżowaniach zadbano o bezpieczną geometrię.

Na odcinkach tunelowych piesi i rowerzyści będą mogli swobodnie korzystać z infrastruktury na wszystkich poziomach. Przemieszczanie się rowerzystów, osób o ograniczonej mobilności i rodziców z wózkami między poszczególnymi poziomami umożliwią przestronne windy. W planach jest budowa parkingu rowerowego na pętli Mistrzejowice oraz licznych stojaków na rowery, których lokalizacje zostaną uzgodnione na etapie projektu wykonawczego.

Pozytywna opinia zespołu zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście zawiera jeszcze ostatnie uwagi dotyczące zaproponowanych rozwiązań. Możliwość ich uwzględnienia będzie analizowana przez projektanta. Z arkuszami przedstawiającymi opiniowany projekt można zapoznać się na stronie www.tramwajdomistrzejowic.pl.