Trwające obecnie prace objęte są stałym nadzorem ornitologicznym i przyrodniczym. Przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką, sprawdza się czy drzewa nie są zamieszkałe przez zwierzęta.

Kontrolę przeprowadzają eksperci przyrodnicy, a wszelkie prace prowadzone są pod ciągłym nadzorem kierownictwa budowy. Drzewa są usuwane jedynie w przypadku stwierdzenia braku obecności na nim zwierząt.

Prace przygotowawcze wraz z niezbędną wycinką prowadzone są zgodne z Decyzją Środowiskową, która nakłada na wykonawcę obowiązek nadzoru ornitologicznego podczas wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków. Dodatkowo, zgodnie z Decyzją derogacyjną, obecny jest wymagany nadzór przyrodniczy, w którego skład wchodzi ornitolog. 

Kontrolę przeprowadzają eksperci przyrodnicy i wszelkie prace prowadzone są pod ciągłym nadzorem kierownictwa budowy.

Teren budowy jest odpowiednio zabezpieczony, a ogrodzenia są ustawiane w niezbędnym zakresie.