W ostatni czwartek przedstawiciele projektu wzięli udział w XXXI sesji Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, prezentując jego założenia i odpowiadając na pytania radnych. Prezentujemy ich listę wraz z odpowiedziami.

1. Na ul. Meissnera niedawno była wymieniana instalacja ciepłownicza – czy tramwaj będzie poprowadzony nad nią?

Odpowiedź: Wskazana magistrala przeznaczona jest do przebudowy. Trwają rozmowy otwarte z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, podczas których zasygnalizowano zapotrzebowanie co do zwiększenia średnicy tej magistrali. Ostateczny zakres przebudowy zostanie dopiero określony.

2. Gdzie można znaleźć pakiet projektów z wszystkimi fragmentami projektowanej linii?

Odpowiedź: Pakiet został przekazany na audyt rowerowy Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice) – Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (mobilnykrakow.pl). Jako że inwestycja jest na wstępnym etapie projektu architektoniczno – budowlanego, do udostępnianych materiałów będą jeszcze wprowadzane zmiany.

3. Na ul. Młyńskiej i Meissnera w zeszłym roku przeprowadzona została reorganizacja ruchu – na skrajnych pasach prawych odbywa się parkowanie. Czy w nowym projekcie też muszą one mieć aż 3,5 m szerokości?

Odpowiedź: Możliwość zawężenia zewnętrznych pasów do szerokości miejsc postojowych była analizowana, ale zarówno studium, jak i plan zagospodarowania przestrzennego, który jest dostosowany do planowanych natężeń ruchu i rozwoju obszarów okolicznych osiedli, zakłada w tym miejscu dwa pasy ruchu. Sytuację po zmniejszeniu liczby pasów jest monitorowana, przy obecnym natężeniu ruchu rozwiązanie to jest wydolne, ale ewentualne zawężenie pasów oznacza całkowite uniemożliwienie wykorzystania ich dla ruchu w przyszłości, gdy okolica się rozbuduje. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest utrzymanie obecnego zakresu – a więc dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m i wyłączenie zewnętrznego pasa poprzez zawężenia optyczne i funkcję parkowania. Docelowa organizacja ruchu zostanie opracowana na późniejszym etapie inwestycji.

4. Pojawiają się głosy, że budowana będzie betonowa autostrada na ul. Młyńskiej. Jak uspokoić mieszkańców?

Odpowiedź: Rozpiętość jezdni, co do zasady, będzie utrzymana między istniejącymi dziś krawężnikami. Jedynie w rejonach peronów przystankowych jezdnia minimalnie odsuwa się na zewnątrz. Dodatkowe pasy ruchu nie będą dokładane. Ze względu na oczekiwania społeczne planowane jest jednak poszerzenie chodników oraz dobudowa ścieżek rowerowych, stąd zakres zajętości terenu po zewnętrznej stronie jezdni poszerzy się nieznacznie.

5. Czy jest możliwość zachowania drzew na ul. Meissnera i Młyńskiej?

Odpowiedź: Trwa weryfikacja granic zajętości inwestycji. Jej założeniem jest, że tramwaj przebiega w pasie zieleni, co implikuje kolizję z rosnącymi tam drzewami. Jeśli inwentaryzacja zieleni potwierdzi możliwość ich przesadzenia, drzewa nie będą wycięte, a jedynie przeniesione. Jeśli jednak analiza dendrologiczna wykaże, że konkretne drzewo jest w złym stanie, będzie musiało zostać usunięte. W planach są za to nasadzenia kompensacyjne. To samo tyczy się zieleni po zewnętrznej stronie jezdni, ta, gdzie mogą być przebudowywane np. sieci podziemne, mogą wystąpić kolizje. Partnerzy prywatny i publiczny są otwarci na rozmowy, jak i współpracę z Zarządem Zieleni Miejskiej.

6. Czy można przełożyć rury ciepłownicze bezpośrednio pod ścieżkę rowerową i tym samym umożliwić nasadzenia drzew w pasie zieleni po jej zewnętrznej stronie? Dziś pod zieleńcami wszędzie są instalacje, co uniemożliwia sadzenie drzew.

Odpowiedź: Wytyczne są jasne: jako że powierzchnia terenów zielonych jest niewielka, projektant dąży do lokowania sieci możliwie poza ich obszarem, by umożliwić przyszłe nasadzenia w jak największym zakresie. 

7. Czy projektant będzie unikał meandorwania ścieżek rowerowych przez ciągi piesze, by uniknąć potencjalnych kolizji?

Odpowiedź: Celem projektu jest minimalizacja ryzyka kolizji i budowa ścieżek rowerowych o bezpiecznej geometrii uzgadnianej na audycie rowerowym i przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Wszystkie przejścia przez ścieżki będą oznakowane. Projektowana szerokość ciągu rowerowego to 2,5 m, chodnika – 2 m, a w newralgicznych miejscach, np. przy skrzyżowaniach, nawet 4 m.

8. Czy ruch tramwajowy w relacji ul. Mogilska – al. Jana Pawła II będzie wstrzymywany z uwagi na prace na skrzyżowaniu z ul. Meissnera? Jeśli tak, to na jak długo?

Odpowiedź: W przygotowaniu jest szczegółowy harmonogram realizacji robót. Z uwagi na zakres przebudowy skrzyżowania, wyłączeń nie da się uniknąć. Będą one zaplanowane w miesiącach wakacyjnych, by w jak najmniejszym stopniu utrudnić mieszkańcom komunikację. 

9. Czy projekt uwzględnia wprowadzenie czwartej relacji linii tramwajowej w ul. Lema?

Odpowiedź: Umowa zakładała wykonanie analizy możliwości wypuszczenia czwartej relacji już teraz, ale zaktualizowane analizy ruchu wykazały znaczne ograniczenia przepustowości tego skrzyżowania. Tymczasem nadrzędnym celem inwestycji KST IV jest jak najszybsze uruchomienie linii tramwajowej. W związku z tym zapadła decyzja, by relacją w ul. Lema na razie się nie zajmować, a na etapie procedowania tej inwestycji przeanalizować zasadność budowy skrzyżowania na dwóch poziomach. 

10. Czy jest szansa na zmianę lokalizacji i rodzaju ekranów akustycznych po północnej stronie al. Jana Pawłą II? Obecnie są one nieprzezierne, zasłaniają widoczność rowerzystom i powodują duże ryzyko kolizji z samochodami. Ogólnie mieszkańcy dzielnicy oczekują zastosowania ekranów w najmniejszym możliwym zakresie – wolą drzewa.

Odpowiedź: Projektant przeprowadza szczegółową analizę akustyczną, na podstawie której dobrane zostaną odpowiednie środki ochrony przed hałasem, zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszędzie tam, gdzie nowa geometria jezdni będzie wymuszała rozbiórkę ekranów, zostaną one odtworzone. W pozostałych przypadkach – pozostaną na swoim miejscu. Obecnie stosuje się zazwyczaj ekrany odbijające.

Co do zakresu ochrony, to będzie ona pochodną analiz, a nie preferencji ludności. Jeśli badania wskazują na konieczność zastosowania środka zapewniającego komfort akustyczny wewnątrz budynków, zostanie on zaprojektowany.

11. Dlaczego nie można zaprojektować tramwaju przez rondo Młyńskie nad ziemią na estakadach?

Odpowiedź: Odległość dzieląca rondo Młyńskie i rondo Posadu, pod którym projektowany jest tunel jest zbyt mała, by wyprowadzić linię z poziomu -2 do poziomu +1. Takie rozwiązanie nie pozwoliłoby zachować granicznych, dopuszczalnych przepisami wartości pochylenia torowiska. 

12. Czy wariant z przebiegiem linii przez rondo Młyńskie na poziomie -1 zmniejsza zakres zajęcia terenu względem wariantu naziemnego?

Odpowiedź: Z uwagi na konieczność zatrzymania tramwaju na wyspie centralnej ronda, w wariancie naziemnym musiało ono zostać poszerzone. W sytuacji przeniesienia torowiska na poziom -1, tarcza ronda może zostać znacząco zmniejszona. 

13. Jakie jest prawdopodobieństwo, że realizowany będzie wariant z tramwajem na poziomie -1 na rondzie Młyńskim?

Odpowiedź: W umowie z partnerem prywatnym uwzględniono bardzo sztywne zapisy co do realizacji kontraktu, w tym zasady wprowadzania zmian w projekcie. Zmiana polegająca na poprowadzeniu linii tramwajowej na poziomie -1 ma wpływ na zakres prowadzonych prac i obecnie analizowane jest tzw. polecenie zmiany. Po oszacowaniu kosztów tych prac oraz dodatkowego czasu potrzebnego na ich realizację, miasto podejmie decyzję co do wyboru wariantu. Na dodatkowe koszty zgodę musi wyrazić Rada Miasta. Z technologicznego punktu widzenia przedsięwzięcie jest możliwe do realizacji.

14. Czy na wlocie ronda Młyńskiego z ul. Pilotów potrzebna jest tak duża liczba pasów ruchu?

Odpowiedź: Liczba pasów ruchu wynika stricte z układu ronda turbinowego. Na całym rondzie projektowane są 2 zasadnicze pasy ruchu, a pozostałe służą do rozprowadzania ruchu. Nie stanowi to poszerzenia ronda, a jedynie ułatwienie komunikacji w jego obrębie, np. dla zawracających w tym miejscu autobusów. Trwa weryfikacja analiz ruchu, które odpowiedzą na pytanie czy istnieje możliwość zmniejszenia liczby pasów lub reorganizacji ruchu. Warto zaznaczyć, że inwestycja jest obliczana na najbliższych 20-30 lat – nie można dopuścić do sytuacji, w której rondo czeka nagle rozbudowa.

15. Jak będzie wyglądać obsługa przedszkola nr 162?

Odpowiedź: Nie będzie możliwości wjazdu od strony ul. Lublańskiej. Ze względu na bardzo dużą różnicę wysokości i wynikające z niej niebezpieczeństwo, istniejący wjazd zostanie zlikwidowany. Obsługa przedszkola będzie zapewniona za pośrednictwem dróg osiedlowych.

16. Czy autobusy będą jeździły po torowisku?

Odpowiedź: Nie. Rezygnacja z takiego rozwiązania pozwoli w możliwie największym zakresie zastosować technologię zielonego torowiska. Zamiast tradycyjnej trawy, na torowisku pojawią się maty rozchodnikowe posiadające walory estetyczne oraz niewymagające koszenia.

17. Czy skrzyżowanie w miejscu ronda Barei musi być tak rozbudowane?

Odpowiedź: Analizy ruchu prognozują w tym punkcie duże obciążenia. Miasto jest w trakcie opracowywania dokumentacji dla budowy ul. Iwaszki, która będzie stanowiła połączenie z al. 29-go Listopada. Implikuje to wypuszczenie znacznego ruchu w stronę ul. Strzelców. Po docelowej rozbudowie układu komunikacyjnego w tym rejonie, wymagane jest poszerzenie ul. Strzelców. 

18. Czy pracownicy i goście kompleksu Quattro Business będą mogli wyjeżdżać na ul. Dobrego Pasterza przez osiedla mieszkaniowe?

Odpowiedź: Żadne nowe włączenia w ul. Dobrego Pasterza nie są planowane. 

19. Czy utrzymane zostanie bezpośrednie połączenie ul. Krzesławickiej z ul. Dobrego Pasterza? Czy można zachować choćby prawoskręt?

Odpowiedź: Konieczność ograniczenia ruchu samochodowego wyprowadzanego wprost na skrzyżowanie z linią tramwajową wymusiła rezygnację z takiego połączenia. W jego miejscu pojawi się plac do zawracania. Te rozwiązania ograniczą tranzyt przez ul. Krzesławicką. Przy okazji inwestycji tramwajowej Zarząd Dróg Miasta Krakowa będzie porządkował kwestię przejazdu ul. Aliny, która – wg stanu prawnego – powinna być ogólnodostępna oraz wjazdu w ul. Brzechwy. Po tych ciągach będzie się można swobodnie poruszać samochodem i warunki dla mieszkańców się poprawią. Miasto jest jednak gotowe do rozmów na temat docelowej organizacji ruchu w tym rejonie.

20. Mieszkańcy są przeciwni udostępnianiu łącznika przez ul. Brzechwy samochodom. Czy można z tego zrezygnować?

Odpowiedź: Uzgodnienia z Miejskim Inżynierem Ruchu odpowiedzą na pytanie czy po wprowadzeniu ruchu samochodowego na ten ciąg możliwe będzie objęcie go strefą ruchu.

21. Jakie rozwiązania zostaną wykorzystane, by ul. Krzesławicka nie stała się dzikim parkingiem park&ride?

Odpowiedź: Uniemożliwienie dojazdu do ul. Krzesławickiej od strony ul. Dobrego Pasterza skutecznie zniechęci kierowców do wjeżdżania na ten obszar. 

22. Czy tramwaj mógłby jechać na poziomie -1 na ul. Dobrego Pasterza i Bohomolca?

Odpowiedź: Studium premetra zakłada poprowadzenie nowej linii dalej w dół ul. Dobrego Pasterza, gdzie planowany jest przebieg naziemny. Premetro nie będzie dalej biegło ul. Krzesławicką, co jest jednym z argumentów za rezygnacją z podziemnego przebiegu linii w tym miejscu. Poza tym poprowadzenie tramwaju na tak znaczącym odcinku pod ziemią miałoby ogromny wpływ na koszty inwestycji, co stawiałoby pod znakiem zapytania jej realizację. Zwłaszcza przy tak dużych różnicach poziomu terenu, z jakimi mierzymy się na tym obszarze.

23. Po wybudowaniu osiedla Domosfera II pojawią się kolejni użytkownicy ul. Krzesławickiej. Co wtedy?

Odpowiedź: Miasto jest w trakcie ustaleń z inwestorem co do organizacji obsługi komunikacyjnej nowego osiedla. Wszystkie jednostki, które do tej pory opiniowały jakiekolwiek rozwiązania, negatywnie odniosły się do dopuszczenia ruchu z tej inwestycji do ul. Krzesławickiej. Projektowany jest zjazd w ul. Bohomolca i na tym kierunku są projektowane wyjazdy z garaży. 

24. Czy można przenieść przystanek przy ul. Bohomolca z wysokości skrzyżowania z ul. Kniaźnina na wysokość skrzyżowania z ul. Marchołta i wówczas rezygnacji z przystanku przy ul. Kurzei?

Odpowiedź: Propozycja ta została uznana przez miejskie jednostki za wartą rozważenia. Wykonana została analiza dojścia do przystanków przy założeniu akceptowalnego w Krakowie dystansu 400 m, jak i analiza wpływu na organizację transportu. Wnioski z nich posłużyły do podjęcia decyzji o rezygnacji ze zmian lokalizacji przystanków w tym obszarze. Z technicznego punktu widzenia byłyby one możliwe, ale są nieakceptowalne z perspektywy obsługi komunikacyjnej tamtejszych osiedli czy szkoły.

25. Czy duża liczba przejść dla pieszych na ul. Bohomolca nie zaburzy płynności ruchu?

Odpowiedź: Nadrzędną wytyczną dla wykonawcy jest zapewnienie priorytetu tramwajowi. Będzie on miał podporządkowaną sygnalizację, reszta użytkowników ruchu będzie w cieniu tramwaju. Liczba przejść dla pieszych wynika z poziomu zurbanizowania tego obszaru. Analiza ruchu pozwoli ustalić, w których miejscach potrzebna będzie sygnalizacja świetlna.

26. Czy kolektor pod rondem Młyńskim koliduje z wariantem podziemnym przebiegu tramwaju?

Odpowiedź: Kolektor pod rondem Młyńskim wpływa na niweletę torowiska tramwajowego w przypadku wyboru wariantu z obniżeniem torowiska i przejściem pod rondem Młyńskim na poziomie (-1).

Projektuje się (w wariancie PZ1) obniżenie niwelety i przejście pod kolektorem.

W wariancie podstawowym kolektor pozostanie pod linią tramwajową – projektuje się wyłącznie jego zabezpieczenie.