Już niedługo rozpocznie się budowa nowej infrastruktury tramwajowej w Krakowie, która potrwa 31 miesięcy. Zgodnie z podpisaną umową, partner prywatny, jest odpowiedzialny nie tylko za projekt, pozyskania środków z instytucji finansowych i budowę, ale też za utrzymanie, modernizację i naprawy nowej infrastruktury przez kolejne 20 lat.

Realizacja inwestycji miejskich w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jest wyjątkowo korzystnym rozwiązaniem. Partner prywatny, oprócz budowy infrastruktury, ma również obowiązek dbania o jej utrzymanie i modernizację na przestrzeni lat, co pozwala zapewnić ciągłość i wysoką jakość usług publicznych. Ponadto, dzięki finansowaniu zewnętrznemu, można zrealizować większą liczbę projektów niż w przypadku wykorzystania tylko środków publicznych, co przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, stymulowania rozwoju gospodarczego i podnoszenia atrakcyjności miast.

Co to oznacza w praktyce?

W przypadku inwestycji “Tramwaj do Mistrzejowic” umowa zobowiązuje partnera prywatnego do zapewnienia pełnej sprawności technicznej infrastruktury, którą zbudował, w tym torowiska tramwajowego oraz tunelu. W ramach tego zadania odpowiada też za usuwanie wszelkich awarii torowiska, takich jak uszkodzenia czy zabrudzenia torów. Do jego zadań należy także pielęgnowanie nawierzchni zielonej torowiska tramwajowego oraz całego pasa zieleni, w którym się ono znajduje, czyli np. roślinności na zielonych torach. Dba o estetykę miasta, poprzez usuwanie nieuprawnionych plakatów, ogłoszeń i napisów z urządzeń infrastruktury sieciowej oraz z pełnych wygrodzeń torowych. Natomiast w obrębie tunelu, partner prywatny musi również zapewnić sprawność systemu przeciwpożarowego, monitoringu, oświetlenia, schodów ruchomych i wind, jak i pilnować czystości i odśnieżać dojścia do tunelu w sezonie zimowym.

Podmiot publiczny odpowiada za dostawę wody, odprowadzanie ścieków, zarządzanie ruchem, utrzymywanie oznakowania pionowego i poziomego oraz za sprawność automatów KKM.

Umowa przewiduje również opłatę za dostępność, co oznacza, że płatności dla partnera prywatnego w okresie utrzymania będą zależne od funkcjonalności utrzymywanej linii oraz szybkości usuwania usterek.

Co się stanie po 20 latach?

Po zakończeniu umowy partner prywatny ma obowiązek zapewnić, że infrastruktura techniczna spełnia określone wymagania, np. nie ma awarii, spełnia parametry techniczne zgodnie z przepisami prawa i normami.