Reportaż z placu budowy: lipiec/sierpień 2023

Trwa budowa 4,5-kilometrowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Zgodnie z planem ma zostać oddana do użytku w 2025 roku. Ostatnie tygodnie upłynęły na intensywnym przygotowywaniu terenu, przebudowie infrastruktury podziemnej oraz tworzeniu miejsca pod budowę przyszłego torowiska.

Budowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (etap IV) rozpoczęła się w pierwszych dniach lipca. Nowa linia poprawi atrakcyjność komunikacji miejskiej dla mieszkańców Mistrzejowic i Prądnika Czerwonego, którzy obecnie korzystają głównie z linii autobusowych.

W reportażu, który powstał specjalnie dla Was, zobaczycie pierwsze roboty budowlane oraz prace towarzyszące m.in. inwentaryzację dróg oraz oględziny mieszkań i budynków w bliskim sąsiedztwie inwestycji. Przyjrzeliśmy się też pracy nadzoru przyrodniczego. Tworzą go ornitolodzy i teriolodzy. Ich praca polega m.in. na sprawdzaniu czy na drzewach przeznaczonych do wycinki nie ma żadnych aktywnych gniazd, które mogłyby być zamieszkane zwierzęta

W najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie prac związanych z przebudową sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej.

Dzięki oku naszej kamery zobaczycie to na własne oczy.

Czytaj dalej

Lokalizacja przystanków na trasie Tramwaju do Mistrzejowic

Mimo że budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic dopiero się rozpoczęła, a jej oddanie jest planowane na koniec 2025 roku, to z perspektywy pasażerów komunikacji miejskiej najważniejsze i najczęściej zadawane pytanie brzmi: gdzie będą zlokalizowane nowe przystanki tramwajowe? Odpowiadamy.

Na terenie inwestycji występuje nie tylko gęsta zabudowa mieszkaniowa, ale także obszary generujące duży ruch, takie jak strefy biurowe, centra handlowe, kino czy park wodny. W związku z tym lokalizacje przystanków zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić mieszkańcom jak najszerszy dostęp do tych miejsc.

Projekt zakłada budowę nowych i przebudowę istniejących przystanków tramwajowych, które umiejscowiono: 

  • na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Meissnera, 
  • w rejonie ul. Ugorek, 
  • w rejonie skrzyżowań z ulicami Mieczysława Pszona i Kazimierza Chałupnika, 
  • w rejonie ronda Młyńskiego (przystanek podziemny), 
  • w rejonie ronda Polsadu (przystanek podziemny), 
  • w rejonie ronda Barei, przy ul. Dobrego Pasterza, 
  • przy ul. Dobrego Pasterza w rejonie ul. Krzesławickiej, 
  • przy ul. Bohomolca w rejonie ul. Kniaźnina, 
  • przy ul. Jancarza w rejonie Osiedla Oświecenia, 
  • na przebudowanej pętli Mistrzejowice. 

Każdy przystanek będzie wyposażony w wiatę chroniącą przed słońcem i deszczem. Dodatkowo tam, gdzie było to technicznie możliwe, na peronach tramwajowych i autobusowych zaprojektowano nowe nasadzenia. Dzięki wykorzystaniu specjalnego systemu antykompresyjnego, korzenie klonów pospolitych ‘Globosum’ będą miały swobodną przestrzeń do rozwoju pod chodnikiem i jezdnią.

Do przystanków podziemnych okolicy Ronda Młyńskiego i Ronda Polsadu będzie się można dostać schodami tradycyjnymi, windami i schodami ruchomymi. W przestrzeniach podziemnych przewidziane są rampy i miejsca do wsiadania przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [więcej informacji].

Czytaj dalej
Sygnalizacja świetlna z zapalonym zielonym światłem

Tramwaj do Mistrzejowic z pozwoleniem na budowę

Jest zielone światło do rozpoczęcia robót przy realizacji linii tramwajowej do Mistrzejowic. Po przekazaniu gruntów przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa Partner Prywatny rozpocznie organizowanie placu budowy oraz prace przygotowawcze. Zgodnie z obecnym harmonogramem nowa infrastruktura będzie gotowa z końcem 2025 roku.

Projekt linii tramwajowej do Mistrzejowic otrzymał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 9 maja 2023 roku. – Uzyskanie ZRID-u to kamień milowy, który umożliwi nam rozpoczęcie budowy linii tramwajowej. Podobnie, jak mieszkańcy, czekaliśmy na ten moment od dawna – mówi Krzysztof Dziobek, dyrektor kontraktu z firmy Gülermak.

Zmiany z korzyścią dla użytkowników

Za sprawą zgłaszanych przez mieszkańców postulatów, Podmiot Publiczny zalecił Partnerowi Prywatnemu wprowadzenie modyfikacji w pierwotnym projekcie. Zaowocowały one m.in. zmniejszeniem natężenia hałasu oraz redukcją liczby ekranów akustycznych. Udało się to osiągnąć dzięki zmniejszeniu przekroju ulicy Meissnera, co pozwoliło na wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni na tereny zielone oraz nasadzenia roślin. Ponadto, dzięki zaangażowaniu wykonawcy udało się zachować dodatkowe 200 drzew, które kolidowały z projektowaną infrastrukturą.

Wcześniej projektanci linii tramwajowej wydłużyli podziemny przebieg trasy pod rondem Polsadu i rondem Młyńskim do ponad 1,2 km oraz dostosowali go do obsługi przyszłego „premetra”. Bezkolizyjne poprowadzenie tramwaju na poziomie -1 jest istotne nie tylko z punktu widzenia organizacji ruchu na skrzyżowaniach, ale przyczynia się również do ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców. – Droga do uzyskania zgody była wyboista, ale wprowadzone zmiany uwzględniły potrzeby lokalnej społeczności i pomogły zwiększyć korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron – podsumowuje Krzysztof Dziobek.

Równolegle z pracami projektowymi, Partner Prywatny prowadził negocjacje dotyczące pozyskania finansowania na budowę i utrzymania linii tramwajowej przez 20 lat. Umowa bezpośrednia podpisana w styczniu przez przedstawicieli stron projektu (Partner Prywatny, Podmiot Publiczny) oraz instytucji finansujących: Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Pekao SA i Polskiego Funduszu Rozwoju potwierdziła, że projekt spełnia najwyższe międzynarodowe standardy.

Komunikacja miejska przyjazna mieszkańcom

Dzięki tej inwestycji czas podróży z północnej części Krakowa do centrum zostanie skrócony o około 12 minut, co z pewnością poprawi atrakcyjność komunikacji miejskiej dla mieszkańców. W efekcie prognozowany ruch samochodowy na tej trasie zostanie zmniejszony. Ponadto, dzięki dostosowaniu chodników i dróg dla rowerów do obowiązujących przepisów poprawi się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Wzdłuż całej trasy pojawią się nowe nasadzenia, a gatunki drzew i krzewów zostaną specjalnie dobrane do wymagających warunków miejskich. Projekt zakłada również wykorzystanie przyjaznych dla środowiska technologii, takich jak energooszczędne oświetlenie LED, smarownice torowe, „zielone przystanki” oraz „zielone torowisko” z wykorzystaniem mat rozchodnikowych.

Najpierw prace przygotowawcze

Rozpoczęcie pierwszych prac uzależnione jest od przekazania terenu pod plac budowy przez Podmiot Publiczny, co powinno nastąpić w najbliższych tygodniach. Po przejęciu terenu Partner Prywatny przystąpi do niezbędnych prac przygotowawczych, które potrwają około 3 miesięcy. W tym czasie mogą pojawić się miejscowe, krótkotrwałe zmiany w organizacji ruchu, o których mieszkańcy będą informowani z wyprzedzeniem. W kolejnym etapie rozpoczną się prace związane z przebudowaniem kolizji sieci podziemnych.

– W Krakowie patrzymy na projekty infrastrukturalne w dłuższej perspektywie. Na osi czasu realizacja budowy i związane z nią utrudnienia są tylko wstępem do zupełnie nowego etapu funkcjonowania rewitalizowanych terenów. Choć trudnym, to jednak tymczasowym i prowadzącym do realnej zmiany w zakresie jakości życia w mieście – mówi Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Czytaj dalej
Dwa tramwaje na pętli Mistrzejowice

Tramwaj w ramach PPP — co to oznacza dla utrzymania i modernizacji infrastruktury?

Już niedługo rozpocznie się budowa nowej infrastruktury tramwajowej w Krakowie, która potrwa 31 miesięcy. Zgodnie z podpisaną umową, partner prywatny, jest odpowiedzialny nie tylko za projekt, pozyskania środków z instytucji finansowych i budowę, ale też za utrzymanie, modernizację i naprawy nowej infrastruktury przez kolejne 20 lat.

Realizacja inwestycji miejskich w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jest wyjątkowo korzystnym rozwiązaniem. Partner prywatny, oprócz budowy infrastruktury, ma również obowiązek dbania o jej utrzymanie i modernizację na przestrzeni lat, co pozwala zapewnić ciągłość i wysoką jakość usług publicznych. Ponadto, dzięki finansowaniu zewnętrznemu, można zrealizować większą liczbę projektów niż w przypadku wykorzystania tylko środków publicznych, co przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, stymulowania rozwoju gospodarczego i podnoszenia atrakcyjności miast.

Co to oznacza w praktyce?

W przypadku inwestycji “Tramwaj do Mistrzejowic” umowa zobowiązuje partnera prywatnego do zapewnienia pełnej sprawności technicznej infrastruktury, którą zbudował, w tym torowiska tramwajowego oraz tunelu. W ramach tego zadania odpowiada też za usuwanie wszelkich awarii torowiska, takich jak uszkodzenia czy zabrudzenia torów. Do jego zadań należy także pielęgnowanie nawierzchni zielonej torowiska tramwajowego oraz całego pasa zieleni, w którym się ono znajduje, czyli np. roślinności na zielonych torach. Dba o estetykę miasta, poprzez usuwanie nieuprawnionych plakatów, ogłoszeń i napisów z urządzeń infrastruktury sieciowej oraz z pełnych wygrodzeń torowych. Natomiast w obrębie tunelu, partner prywatny musi również zapewnić sprawność systemu przeciwpożarowego, monitoringu, oświetlenia, schodów ruchomych i wind, jak i pilnować czystości i odśnieżać dojścia do tunelu w sezonie zimowym.

Podmiot publiczny odpowiada za dostawę wody, odprowadzanie ścieków, zarządzanie ruchem, utrzymywanie oznakowania pionowego i poziomego oraz za sprawność automatów KKM.

Umowa przewiduje również opłatę za dostępność, co oznacza, że płatności dla partnera prywatnego w okresie utrzymania będą zależne od funkcjonalności utrzymywanej linii oraz szybkości usuwania usterek.

Co się stanie po 20 latach?

Po zakończeniu umowy partner prywatny ma obowiązek zapewnić, że infrastruktura techniczna spełnia określone wymagania, np. nie ma awarii, spełnia parametry techniczne zgodnie z przepisami prawa i normami.

Czytaj dalej